Sviatosť manželstva
Pridal Admin dňa 24. august 2011

Sviatosť manželstva

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. Preto medzi pokrstenými nemôže existovať platná manželská zmluva, aby nebola sviatosťou. Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť.

Príprava: Škola snúbencov, ktorú vedie kňaz s manželským párom.

Prijímateľ ? snúbenci nesmú mať manželskú prekážku.

Manželské prekážky:

vek: snúbenci musia mať : muž 16 rokov a žena 14 rokov

impotencia: manželstvo sa nemôže uzavrieť ak snúbenci nie sú schopní splodenia dieťa

existencia platného manželského zväzku, nemusí byť sviatostný, ale platný

rozdielne náboženstvo (manželstvo s nepokrsteným)

sviatostná vysviacka - (ženiť sa nemôžu: diakon, kňaz, biskup)

únos : ak je jedna zo stránok unesená, aby uzavrela manželstvo, tak manželstvo je neplatné

zločin : ak bol spáchaný zločin - vražda, aby mohlo byť uzavreté manželstvo, tak takéto manželstvo je tiež neplatné

pokrvenstvo v priamej čiare (manželstvo nemôžu uzavrieť najbližší príbuzní: napr.: matka a syn, súrodenci)

príbuzenstvo v priamej línií zhora smerom dolu (svokor svoju nevestu si nemôže vziať za manželku)

verejná mravopočestnosť : vzniká z neplatného manželstva po začatí spoločného života buď zo známeho, alebo verejného konkubinátu. (civilné manželstvo, konkubinát, spolužitie verejne známe)

adopcia : vzniká na základe rozsudku, (manže. prekážka osvojenia)

trvalý sľub čistoty v rehoľnom inštitúte.

Doklady, ktoré treba doniesť na faru: Štátna zápisnica, potvredná matričným úradom, svedectvo o krste nevesty a ženícha z farnosti, kde boli pokrstení. V prípade ak sa obidvaja snúbenci sobášia mimo svojej farnosti, jedna sránka prináša licenciu k sobášu od farára svojej farnosti.