Svidník - história
Pridal Admin dňa 23. august 2011

Mesto Svidník vzniklo v r. 1943 zlúčením dedín Nižný a Vyšný Svidník. Najstaršia správa o Svidníku je v jednom z registrov pápežského desiatku, z r. 1334. Strohý zápis dokazuje, že svidnícky farár podobne ako iní šarišskí farári zaplatil desiatu časť zo svojich cirkevných príjmov od miestnych farníkov do pápežskej pokladnice. Z toho vyplýva, že vo Svidníku žilo vtedy katolícke, teda slovenské obyvateľstvo.

V 14. storočí bol Svidník neustále majetkovou súčasťou panstva Stročín, a to aj napriek nezákonnému úsiliu zemepánov Tekulovcov, ktoré vyvrcholilo v r. 1335, kedy Svidník majetkovo a územne pričlenili k ich panstvu Smilno. Po proteste šľachtica Mikuláša, vtedajšieho vlastníka stročinského panstva, a súdnom rozhodnutí zostal Svidník vo vlastníctve šľachticov Ákošovcov. Vlastníci stročinského panstva sa snažili počet obyvateľov a získať tak väčšie príjmi. Toto úsilie sa prejavilo aj vo vtedajšom Svidníku. Dvaja šoltýsi sem priviedlo nových obyvateľov a vznikli tak dve dediny, ktorých obyvatelia užívali nákupné právo.

Začiatkom 15. storočia už jestvovali dve sídliská, dve obce. Nové obyvateľstvo bolo zväčša ukrajinskej národnosti a malo aj vlastného pravoslavného farára. V 15. a 16. storočí patrili oba Svidníky k dedinám s prevažne rusínskym obyvateľstvom. Od konca 16. storočia vo Vyšnom Svidníku pôsobil richtár. V r. 1618 tu hospodárilo 10 sedliackych domácností.

Pred vznikom svidníckej farnosti bol Svidník filiálkou rímsko-katolíckej farnosti Duplín. Keď nahliadneme do histórie Duplína, najstaršie správy o Duplíne sú v listinách z roku 1379. V historických dokumentoch je zaznamenaná prítomnosť kňaza v rímsko-katolíckej farnosti v Duplíne od roku 1788. Vtedy bol správcom farnosti vdp. Hegedus János a to v rokoch 1788-1804.

V roku 1940 žilo na území Vyšného a Nižného Svidníka 115 veriacich rímsko-katolíckeho vierovyznania. Aj táto malá komunita sa rozhodla, že na území mesta postaví rímsko-katolícky kostol. Na darovanom pozemku na okraji Vyšného Svidníka blízko rieky Ladomírky sa na čele s významnými obchodníkmi pánom Sklenkom a pánom Baslarom začala výstavba kostola

Základný kameň bol posvätený 20. októbra 1940.

Výstavba kostola trvala dva roky. Kostol bol vysvätený v roku 1942 a zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. Počas vojny bol kostol z časti zničený. Opravený v roku 1948 a posvätený v roku 1975 a tretíkrát v roku 1991 už po zriadení farnosti dva roky pred jeho zbúraním.

Až do roku 1990 bol Svidník filiálkou farnosti Duplín.

Farnosť Svidník vznikla 1. júla 1990, dekrétom 854/90. V roku 1990 bola vystavaná samostatná fara. Starý kostol bol zbúraný v roku 1991 a nový bol postavený a konsekrovaný v roku 1996.

Od 1.januára 1997 sa k farnosti Svidník pričleňuje dekrétom 1445/97 aj filiálka Mestisko.